Kirjoittaja
Maarit Huhtala

Crowdsourcing yrityksen voimavarana

24/01/2017   Happeo, Uusi työ

Crowdsourcing eli “Joukkouttaminen” tarkoittaa hajautettua ongelmanratkaisu- ja tuotantomallia, jossa toimeksiantaja hyödyntää yhteisön osaamista rajattua tehtävää varten.

Yrityksen sisäinen crowdsourcing on arvokas työkalu, joka auttaa yritystä sekä hyödyntämään työntekijöidensä tietotaitoa että sitouttamaan työntekijöitään. Yritys voi löytää sisältään käyttämätöntä potentiaalia ja osoittaa työntekijöilleen, että heidän mielipiteensä ja ideansa ovat merkityksellisiä.

Viime vuosina yritykset ovat hyödyntäneet crowdsourcingia kasvavissa määrin. Joukkojen innovaatiokykyä on hyödynnetty useilla eri aloilla, esimerkiksi muodostamalla joukosta yksilöitä yksi yhtenäinen innovaatiokumppani. Muutamat maailman suurimmista brändeistä ovat käyttäneet crowdsourcingia myös tuotekehityksensä nopeuttamiseen.

PWC:n raportti vuodelta 2011, Harnessing the power of crowdsourcing, korostaa, että toimitusjohtajat näkevät innovaation olevan paras väline saavuttaa liiketoiminnan kasvua. 79% kyselyyn vastanneista odotti yrityksensä innovaatiokehityksen tehostavan yrityksen toimintaa ja luovan kilpailukykyä. PWC:n raportin mukaan crowdsourcing auttaa yrityksiä myös sitouttamaan työntekijöitä. Sen avulla työntekijät saavat äänensä kuuluviin sekä aktiivisen roolin yrityksen kehittäjinä.

Osallistaminen motivoi ja sitouttaa

Nykyään työpaikkoja vaihdetaan paljon nopeammassa tahdissa kuin pari vuosikymmentä sitten. Saadakseen pidettyä parhaat työntekijät talossa, yritykset tarvitsevat parempia työkaluja henkilöstönsä sitouttamiseen.

Erityisesti milleniaalit, eli 1980-luvun alun ja vuosituhannen vaihteen välillä syntyneet työntekijät, arvostavat työpaikassa kehitys- ja etenemismahdollisuuksia enemmän kuin rahallista hyötyä ja heille vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeitä.

Työntekijöiden tietotaidon ja organisaation kollektiivisen älykkyyden hyödyntäminen innovaation ja kilpailukyvyn kasvattamiseen voi kuitenkin olla vaikeaa. Vastavalmistuneena olin itsekin töissä isossa organisaatiossa, jossa olemassa olevien käytäntöjen haastaminen tuntui lähes mahdottomalta. Usein uusia työntekijöitä kehotettiin “huomauttamaan, jos jokin käytäntö ei tuntunut järkevältä”. Todellisuudessa kehitysideoiden esille ottaminen oli kuitenkin mahdotonta, kun kanavaa kehitysideoiden jakamiseen ei ollut.

Parhaiden työntekijöiden palkkaamiseen sijoitetaan suuria määriä aikaa ja resursseja mutta työkalut, joiden avulla heidän osaamisensa saataisiin suunnattua innovointiin, puuttuvat.

Sosiaalinen intranet yhteisöllistämisen välineenä

Yritykset voivat edistää sisäistä crowdsourcingia tarjoamalla työntekijöilleen alustan, missä keskustelua on mahdollista käydä avoimesti. Näin työntekijöiden kokemus ja osaaminen ei valu hukkaan vaan leviää yrityksen sisällä. Sosiaalinen intranet ja vastaavanlaiset sisäisen viestinnän työkalut sopivat tähän tarkoitukseen parhaiten. Tällaisissa työkaluissa työntekijät voivat muun muassa jakaa mielipiteitään, verkostoitua kollegojen kanssa yli tiimi- ja maarajojen sekä antaa palautetta organisaation ajankohtaisiin asioihin.

Sosiaalinen intranet kannustaa työskentelyyn kollegojen kanssa ja samanaikaisesti madaltaa kynnystä tuoda uusia keskustelunavauksia ääneen. Viestintä ei kulje ainoastaan johdolta henkilöstölle vaan myös toisinpäin, henkilöstöltä johdolle. Kun henkilöstön on helpompaa ottaa osaa yrityksen ajankohtaisiin asioihin, on todennäköisempää saada työntekijöistä irti enemmän kuin vain hiljainen hyväksyntä.

Jotta crowdsourcing voisi onnistua yrityksen sisällä, tarvitaan myös muutosta yrityskulttuurissa. Tavoitteena pitäisi olla kulttuuri, missä työntekijöitä kannustetaan verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksiaan yli organisaatiorajojen. Kun yritystoiminnan turha jäykkyys poistetaan, voidaan keskittyä tuomaan yrityksen tärkeimmät voimavarat, työntekijät ja informaatio, yhteen.

Kirjoitus on alunperin julkaistu 27.12.2016 Universen blogissa englanninkielellä.

Mietitäänkö teillä sisäisen viestinnän kehittämistä? Autamme mielellämme.

 

Maarit Huhtala
Inside Sales Manager

    Ota yhteyttä