Kirjoittaja
Sahra Kahim

Johda muutosta

28/02/2018   Gapps

Nykypäivän jalostettu muutosjohtamisen ajatus on suunnitella muutos, pelkän muutokseen reagoimiseen sijasta. Jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä ja menestyksekkäänä, on kyettävä muuttumaan maailman mukana. Nykyajan tekniikan kehitys on todella nopeatempoista verrattuna siihen, mitä se on aiemmin ollut.  On kahdenlaista muutosta, tilanteen pakottama muutos, sekä suunniteltu muutos.

Suunniteltu muutos rohkaisee kasvuun ja kehitykseen, kun taas tilanteen pakottama muutos on vain tilapäinen ratkaisu ongelmiin.

Kuten muutoksen johtamisen mallin kehittäjä Kurt Lewin on todennut “Muutoksen motivointi on toteutettava ennen, kuin muutos voi tapahtua.” Henkilöstöä on autettava näkemään totuttujen tapojen ulkopuolelle ja suhtautumaan muutokseen eri tavalla. Muutosta on tarkasteltava prosessina, johon kuuluu erilliset vaiheet. Ennen suurta harppausta, muutoksessa on valmistauduttava tuleviin tapahtumiin sekä tehdä huolellinen suunnitelma tätä varten. Liian monesti yrityksissä hypätään muutokseen sokeasti, tämä aiheuttaa kaaosta organisaation sisällä.

Lewinin näkemys on, että ryhmäajattelu vaikuttaa vahvasti yksilön asenteeseen ja käyttäytymiseen. Hän loi kolmivaiheisen mallin, jossa halutaan lisätä tietoisuutta organisaation sisällä tapahtuvista erilaisista muutosvastarinnoista. Mallin ensimmäinen vaihe on sulattaminen, joka viittaa ryhmän normien vähentämiseen. Kun ryhmä tietoisesti vähentää aiempien normien merkitystä, se lisää yksilön halukkuutta harkitsemaan uusia normeja. Toinen vaihe on uusien normien luominen ryhmäpäätöksen tuloksena. Uudet normit omaksutaan paremmin, kun ne luodaan organisaation ryhmien tarpeesta sen sijaan, että ne tulisivat käskynä ulkopuolelta. Mallin kolmas vaihe on uudelleen jäähdyttäminen, jossa kiteytetään edellinen prosessi, eli vakiinnutetaan uudet normit pysyviksi.

Uudelleen jäädyttämisen jälkeen syntyy epävarmuus joka johtaa muutosvaiheeseen. Muutosvaiheessa ihmiset alkavat miettiä ratkaisuja epävarmuuteensa  ja etsivät uusia tapoja tehdä asioita. Näin aletaan uskoa ja toimia tavalla, joka tukee uutta suuntausta.

Muutos on jatkuvaa ja toimialariippumatonta eikä se tapahdu yhdessä yössä. Organisaation jäsenet tarvitsevat aikaa uusien tapojen omaksumiseen, johon muutoksen ennakointi edesauttaa. Jotta muutos hyväksytään ja se onnistuu, on ymmärrettävä miten se hyödyttää heitä. Yrityksen on muutostilanteessa tunnistettava muutoksen tarve ja mitä sillä halutaan saavuttaa. 

Onnistuvaa, hyvää muutosta täytyy johtaa. Kuuntelemalla oman henkilöstön tarpeita sekä ymmärtämällä muutoksen vastarintaa, voidaan suunnitella olosuhteisiin toimiva ratkaisu ja huomioida havaitut tarpeet.

Kumppanuus asiakkaidemme kanssa on meille tärkeintä. Perusteellisen kartoituksen myötä luomme ratkaisuja juuri teidän tarpeeseen. Autamme yrityksiä omaksumaan Googlen pilvipohjaiset yritysratkaisut ja sitä kautta maksimoidaan näistä saatavat hyödyt. Autamme teitä löytämään yksilöllisen ratkaisun.

Pelkkä työkalujen vaihtaminen ei takaa yritykselle menestystä. Gappsillä lähtökohta kaikissa projekteissa on aidosti tehostaa asiakkaan liiketoimintaa. Teknisen toteutuksen lisäksi koulutamme henkilöstön sekä annamme eväät liiketoiminnan kehittämiseksi. Jatkuvalla tuella ja ylläpidolla varmistamme, että asiakkaita kuullaan ja he pysyvät ajan hermolla jatkuvasti kehittyvässä ja uudistuvassa ympäristössä. Olemme kumppanisi koko muutosprosessin ajan.

Olethan meihin yhteydessä, jos tarvitsette kumppania muutosjohtamisessa.

Sahra Kahim
Google Cloud Specialist